decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Informacja

Godziny otwarcia:

Świetlica jest otwarta w dni nauki szkolnej, codziennie od godziny 6.45 do 16.00.

Uczniowie:
Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie z klas 1-3, którzy zapisani są przez rodziców. Na podstawie karty zgłoszeń rodzic, którego dziecko ma uczestniczyć w zajęciach świetlicowych zobowiązany jest do 30 września każdego nowego roku szkolnego przedstawić wychowawcy świetlicy dane o uczniu (adres zamieszkania, telefon kontaktowy, datę urodzenia, miejsce pracy rodziców).
Ze świetlicy mogą korzystać również inni uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne.

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×